Nieuwe RAV van kracht per 1-6-2019

Vanaf 1-6-2019 is de nieuwe Regeling Aanvullend Vervoer van kracht

Voornaamste wijzigingen:

Vergoeding:
De hoogte van de vergoeding bedraagt per 1 juni 2019:
- ECO-categorie: Euro 2,91 exclusief BTW
- S-categorie: Euro 2,35 exclusief BTW
- A-categorie: Euro 2,91 exclusief BTW

Verplichting acceptatie pinpas:
Voor de Aanvullend Vervoerder is de aanvullende verplichting opgenomen om pinpasbetaling te accepteren en daarvoor goed werkende apparatuur in zijn taxi voorhanden te hebben. Het is niet toegestaan voor pinpasbetaling een toeslag aan de klant te berekenen. 

Aanpassing informatie ritbewijs:
In verband met de veranderde status van het landelijk klachtenmeldpunt, is de informatie die STC vereist op het geprint ritbewijs aangepast.
- Naam, adres, telefoonnummer, internetadres en email-adres van de GTO van de vervoerder, waarbij duidelijk is aangegeven dat de GTO alle klachten over het taxivervoer uitgevoerd door deze Aanvullend Vervoerder in behandeling neemt;
- (Optioneel) De naam van het landelijk klachtenmeldpunt + telefoonnummer en internetadres.

Een aantal GTO-directies heeft bij STC aangegeven dat het aanpassen van de printbonnen behoorlijk wat impact heeft. STC begrijpt die impact, en heeft daarom besloten de GTO’s meer tijd geven voor het doorvoeren van deze aanpassing. Dat kan op dit moment, omdat het landelijk klachtenmeldpunt op dit moment nog operationeel is. Voor nu hebben we dan ook besloten de GTO’s uitstel te geven tot aanpassing van de printbonnen tot 1 januari 2020. Voorwaarde is wel dat - indien in tegenstelling tot wat nu de verwachting is - , het landelijk klachtenmeldpunt toch eerder stopt dan 1 januari 2020, de GTO er alsnog via een noodoplossing voor zorgt dat de printbonnen aan de gestelde voorwaarden voldoen. STC wil namelijk niet in de situatie belanden dat klanten niet op juiste wijze op de bon kunnen terugvinden bij welke partij - en hoe - ze hun klachten (ook digitaal) kunnen melden.

Zoals aangegeven vereist STC dat naast de naam, het adres en het telefoonnummer van de GTO, ook het internetadres en email-adres van de GTO voor digitale klachten op de printbon wordt vermeld. Als door de GTO gewerkt wordt met een directe webadres voor klachten (klachtenformulier) - is een vermelding daarvan op de printbon ook voldoende voor STC (dan is geen email adres noodzakelijk). Een dergelijke vermelding is in lijn met de huidige vermelding van www.taxiklacht.nl op de printbon. Wellicht gaat STC daarmee een stap verder dan het ministerie voorschrijft, maar wij zijn ervan overtuigd daarmee een hoop rechtstreekse klachten naar Schiphol en/of STC te voorkomen.

Regels Buffer - Opstelstrook:
- De Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur
dient aan te rijden via de Buffer, alwaar via technische hulpmiddelen toegang tot de Buffer wordt verleend. De Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur dient bij het inrijden van de Buffer de doorstroming van het overige verkeer niet te blokkeren en dient op de Buffer aan te sluiten bij zijn voorganger.
- Als een Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur de Buffer inrijdt, kiest hij er voor een rit vanaf de Opstelstrook te gaan verrichten, en kan hij de Buffer niet tussentijds verlaten.
Enkel bij calamiteiten in de persoonlijke sfeer kan door de Aanvullend Vervoerder contact opgenomen worden met de Coördinator, die vervolgens kan besluiten een Aanvullend Vervoerder uit de Buffer te begeleiden. Gedurende de nacht (na stilval van het taxi-proces nadat de laatste aankomende vluchten zijn geland) komt de STC-coördinator (ten minste) elk uur bij de in de Buffer aanwezige Aanvullend Vervoerders informeren of zij in de Buffer wensen te blijven staan, of die willen verlaten, en zal hij de Aanvullend Vervoerders die uit willen rijden daarbij assisteren.
- De Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur dient
zich (als hij daartoe het afgesproken signaal ontvangt) uit de buffer te verplaatsen richting de Opstelstrook, alwaar via technische hulpmiddelen toegang tot de Opstelstrook wordt verleend. De Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur dient bij het oprijden van de Opstelstrook aan te sluiten bij zijn voorganger.
- De Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur is verplicht
alle personen die van zijn/ haar taxi gebruik wensen te maken te vervoeren (behoudens de uitzonderingen gemaakt in artikel 9.4). Klanten hebben daarbij de vrije taxikeuze, tenzij de Coördinator bij drukte besluit taxi’s aan klanten toe te kennen in volgorde van het oprijden van de Opstelstrook (banklining).

GTO verplichting - Melding alle klachten :
- In artikel 10 is de uitdrukkelijke verplichting voor de GTO opgenomen om de manager STC op de hoogte te stellen over elke klacht die bij de GTO wordt ingediend, die betrekking heeft op het Aanvullend Vervoer vanaf de Opstelstrook. Redenen daartoe zijn de gewijzigde positie van het
landelijk klachtenmeldpunt / de aanpassing van het geprint ritbewijs , en het feit dat STC op de hoogte wil blijven van de afwikkeling van klachten die betrekking hebben op het straattaxi-vervoer vanaf de Opstelstrook te Schiphol.

Verdere verduurzaming:
-
(Besluit) STC zal per 1-6-2020 geen SEDAN-voertuigen uit A-categorie meer toelaten tot de Opstelstrook. Na 31-5-2019 accepteert STC geen SEDAN voertuigen uit de A-categorie meer ter registratie als Aanvullend Vervoerder;
- (
Voorgenomen besluit) STC overweegt per 1-6-2021 enkel nog ECO-taxi’s uit de SEDAN categorie toe te laten tot de Opstelstrook. Een dergelijk besluit zou betekenen dat STC na 31-5-2020 geen SEDAN voertuigen uit de S-categorie meer registreert.
- (Voorgenomen besluit) STC is voornemens na 31-5-2020 geen TAXIBUS voertuigen uit de A-categorie meer te registreren.
- (Voorgenomen besluit) STC is voornemens per 1-6-2021 voorrang te gaan geven aan ECO-taxi’s uit de TAXIBUS categorie (middels een eigen ECO-TAXIBUS lane).
- (Voornemen) STC houdt de ontwikkelingen in de TAXIBUS-techniek nauwlettend in de gaten, met als doel een 100% emissievrije Opstelstrook per 1-6-2021.