Nieuws

Nieuwe RAV van kracht per 1-6-2019

8 juni 2019

Vanaf 1-6-2019 is de nieuwe Regeling Aanvullend Vervoer van kracht

Voornaamste wijzigingen:

Vergoeding:
De hoogte van de vergoeding bedraagt per 1 juni 2019:
- ECO-categorie: Euro 2,91 exclusief BTW
- S-categorie: Euro 2,35 exclusief BTW
- A-categorie: Euro 2,91 exclusief BTW

Verplichting acceptatie pinpas:
Voor de Aanvullend Vervoerder is de aanvullende verplichting opgenomen om pinpasbetaling te accepteren en daarvoor goed werkende apparatuur in zijn taxi voorhanden te hebben. Het is niet toegestaan voor pinpasbetaling een toeslag aan de klant te berekenen. 

Aanpassing informatie ritbewijs:
In verband met de veranderde status van het landelijk klachtenmeldpunt, is de informatie die STC vereist op het geprint ritbewijs aangepast.
- Naam, adres, telefoonnummer, internetadres en email-adres van de GTO van de vervoerder, waarbij duidelijk is aangegeven dat de GTO alle klachten over het taxivervoer uitgevoerd door deze Aanvullend Vervoerder in behandeling neemt;
- (Optioneel) De naam van het landelijk klachtenmeldpunt + telefoonnummer en internetadres.

Een aantal GTO-directies heeft bij STC aangegeven dat het aanpassen van de printbonnen behoorlijk wat impact heeft. STC begrijpt die impact, en heeft daarom besloten de GTO’s meer tijd geven voor het doorvoeren van deze aanpassing. Dat kan op dit moment, omdat het landelijk klachtenmeldpunt op dit moment nog operationeel is. Voor nu hebben we dan ook besloten de GTO’s uitstel te geven tot aanpassing van de printbonnen tot 1 januari 2020. Voorwaarde is wel dat - indien in tegenstelling tot wat nu de verwachting is - , het landelijk klachtenmeldpunt toch eerder stopt dan 1 januari 2020, de GTO er alsnog via een noodoplossing voor zorgt dat de printbonnen aan de gestelde voorwaarden voldoen. STC wil namelijk niet in de situatie belanden dat klanten niet op juiste wijze op de bon kunnen terugvinden bij welke partij - en hoe - ze hun klachten (ook digitaal) kunnen melden.

Zoals aangegeven vereist STC dat naast de naam, het adres en het telefoonnummer van de GTO, ook het internetadres en email-adres van de GTO voor digitale klachten op de printbon wordt vermeld. Als door de GTO gewerkt wordt met een directe webadres voor klachten (klachtenformulier) - is een vermelding daarvan op de printbon ook voldoende voor STC (dan is geen email adres noodzakelijk). Een dergelijke vermelding is in lijn met de huidige vermelding van www.taxiklacht.nl op de printbon. Wellicht gaat STC daarmee een stap verder dan het ministerie voorschrijft, maar wij zijn ervan overtuigd daarmee een hoop rechtstreekse klachten naar Schiphol en/of STC te voorkomen.

Regels Buffer - Opstelstrook:
- De Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur
dient aan te rijden via de Buffer, alwaar via technische hulpmiddelen toegang tot de Buffer wordt verleend. De Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur dient bij het inrijden van de Buffer de doorstroming van het overige verkeer niet te blokkeren en dient op de Buffer aan te sluiten bij zijn voorganger.
- Als een Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur de Buffer inrijdt, kiest hij er voor een rit vanaf de Opstelstrook te gaan verrichten, en kan hij de Buffer niet tussentijds verlaten.
Enkel bij calamiteiten in de persoonlijke sfeer kan door de Aanvullend Vervoerder contact opgenomen worden met de Coördinator, die vervolgens kan besluiten een Aanvullend Vervoerder uit de Buffer te begeleiden. Gedurende de nacht (na stilval van het taxi-proces nadat de laatste aankomende vluchten zijn geland) komt de STC-coördinator (ten minste) elk uur bij de in de Buffer aanwezige Aanvullend Vervoerders informeren of zij in de Buffer wensen te blijven staan, of die willen verlaten, en zal hij de Aanvullend Vervoerders die uit willen rijden daarbij assisteren.
- De Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur dient
zich (als hij daartoe het afgesproken signaal ontvangt) uit de buffer te verplaatsen richting de Opstelstrook, alwaar via technische hulpmiddelen toegang tot de Opstelstrook wordt verleend. De Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur dient bij het oprijden van de Opstelstrook aan te sluiten bij zijn voorganger.
- De Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur is verplicht
alle personen die van zijn/ haar taxi gebruik wensen te maken te vervoeren (behoudens de uitzonderingen gemaakt in artikel 9.4). Klanten hebben daarbij de vrije taxikeuze, tenzij de Coördinator bij drukte besluit taxi’s aan klanten toe te kennen in volgorde van het oprijden van de Opstelstrook (banklining).

GTO verplichting - Melding alle klachten :
- In artikel 10 is de uitdrukkelijke verplichting voor de GTO opgenomen om de manager STC op de hoogte te stellen over elke klacht die bij de GTO wordt ingediend, die betrekking heeft op het Aanvullend Vervoer vanaf de Opstelstrook. Redenen daartoe zijn de gewijzigde positie van het
landelijk klachtenmeldpunt / de aanpassing van het geprint ritbewijs , en het feit dat STC op de hoogte wil blijven van de afwikkeling van klachten die betrekking hebben op het straattaxi-vervoer vanaf de Opstelstrook te Schiphol.

Verdere verduurzaming:
-
(Besluit) STC zal per 1-6-2020 geen SEDAN-voertuigen uit A-categorie meer toelaten tot de Opstelstrook. Na 31-5-2019 accepteert STC geen SEDAN voertuigen uit de A-categorie meer ter registratie als Aanvullend Vervoerder;
- (
Voorgenomen besluit) STC overweegt per 1-6-2021 enkel nog ECO-taxi’s uit de SEDAN categorie toe te laten tot de Opstelstrook. Een dergelijk besluit zou betekenen dat STC na 31-5-2020 geen SEDAN voertuigen uit de S-categorie meer registreert.
- (Voorgenomen besluit) STC is voornemens na 31-5-2020 geen TAXIBUS voertuigen uit de A-categorie meer te registreren.
- (Voorgenomen besluit) STC is voornemens per 1-6-2021 voorrang te gaan geven aan ECO-taxi’s uit de TAXIBUS categorie (middels een eigen ECO-TAXIBUS lane).
- (Voornemen) STC houdt de ontwikkelingen in de TAXIBUS-techniek nauwlettend in de gaten, met als doel een 100% emissievrije Opstelstrook per 1-6-2021.

01-06-2019 - Kosten bevestiging RFID-antenne

7 juni 2019

Voor het verkrijgen van toegang tot de taxibuffer en de taxistandplaat op Schiphol, werken Schiphol en STC met een TRS-systeem, dat gebaseerd is op RFID-techniek. Bij elk voertuig dat door een GTO-STC bij STC wordt geregistreerd voor het verrichten van taxivervoer vanaf de standplaats, dient er een RFID-antenne (meestal in stickervorm) in het voertuig te worden bevestigd. Dat gebeurt bij de STC-administratie (Aalsmeerderdijk 157, 1438AX, Oude Meer).

Voor de uitgifte en het plaatsen van dat toegangsmiddel, brengt STC kosten aan de GTO in rekening:

  • Voor een nieuwe STC registratie (of bij een vervanging van het voertuig) wordt Euro 92,50 excl. BTW aan de GTO-STC in rekening gebracht op de bestaande maandelijkse factuur. Betreffend bedrag dekt de STC-administratiekosten, en ook de bevestigings- + voertuig-controlekosten. Er wordt geen borg berekend.
    Dus: Kosten Nieuwe / Vervangend Voertuig Registratie: Euro 92,50 excl. BTW (incl. RFID-antenne + bevestiging daarvan).
  • In geval een RFID-antenne (sticker) stuk gaat (en daardoor vervangen moet worden), of er sprake is van bijv. een voorruitvervanging waardoor een sticker verloren is gegaan, brengt STC een vervangingstarief van Euro 29,50 excl. BTW in rekening bij de GTO-STC (op de maandfactuur). Let op! In geval van een vervanging op aangeven van STC (bijv. omdat een voertuig / sticker niet goed functioneert in het nieuwe systeem), worden geen vervangingskosten in rekening gebracht. 
    Dus: Kosten vervanging kapotte RFID-antenne: Euro 29,50 excl. BTW (incl. RFID-antenne + plakken daarvan).

Take a Taxi (TAT) geaccepteerd als GTO

20 april 2018

STC heeft onlangs een GTO-overeenkomst afgesloten met Take a Taxi (TAT).  Op dit moment zijn Aemstel Taxi, STAXI, TAT (Take a Taxi), Taxistad, Taxidirect, Taxi Electric, TCA (Taxi Centrale Amsterdam) en TCS (Taxi Centrale Schiphol, inclusief CABBIE) door STC erkend als GTO-STC.

Taxi Electric geaccepteerd als GTO

17 november 2017

STC heeft onlangs een GTO-overeenkomst afgesloten met Taxi Electric.  Op dit moment zijn Aemstel Taxi, STAXI, Taxistad, Taxidirect, Taxi Electric, TCA (Taxi Centrale Amsterdam) en TCS (Taxi Centrale Schiphol) door STC erkend als GTO-STC.

Nieuwe taxi-buffer in gebruik genomen

15 november 2017

Op 7-11 is in de vroege ochtend de nieuwe taxi-buffer op Schiphol in gebruik genomen, gelegen aan de Herbergiersstaat (inrit Handelskade).

Inmiddels zijn we een tijdje op weg, en begint iedereen te wennen aan de nieuwe situatie. Ook zijn er een aantal kleinere problemen opgetreden, die we direct hebben verholpen. Bij elke ingebruikname van een nieuw systeem kan het voorkomen dat er iets misgaat, daarom zijn er ook de komende periode voldoende coördinatoren aanwezig om te assisteren bij het proces.

Qua voorzieningen hopen we de komende maanden ook steeds een stap vooruit te gaan zetten. Inmiddels zijn de heren- en damestoiletten  in gebruik, en is er een aanvullende tijdelijke voorziening in het aanvullersdeel van de buffer. De tijdelijke chauffeursruimte is eveneens operationeel, en er kan koffie worden getapt.

Impact proces-vernieuwing
Voor de Aanvullend Vervoerders is er sprake van een behoorlijke verandering, omdat er met de overgang direct een nieuwe aanvul-systematiek in gebruik is genomen – waarbij de uitstootvrije voertuigen sneller uit de buffer worden opgeroepen, en ook busjes eerder aan de beurt komen. Dat heeft het gevolg dat de “normale” aanvullers minder doorstroming zullen ervaren. Het betreft een onomkeerbaar proces, waarbij – als er meer uitstootvrije voertuigen komen – de doorstroming van de “normale” voertuigen in de loop van de tijd verder zal afnemen.

Aan 100% emissievrije taxi’s van Aanvullend Vervoerders worden 2 van de 4 voor Aanvullend Vervoerders beschikbare opstelplekken op de Opstelstrook toegewezen. Tevens krijgt de betreffende groep 100% emissievrije taxi’s voorrang in geval een positie van een concessionaris (type sedan) aangevuld kan worden. Aan taxibussen van Aanvullend Vervoerders die minimaal 6 klanten, inclusief de daarbij behorende bagage, kunnen vervoeren wordt 1 van de 4 voor Aanvullend Vervoer beschikbare opstelplekken op de Opstelstrook toegewezen. Tevens krijgt de betreffende groep taxibussen voorrang in geval een positie van een concessionaris (type bus) aangevuld kan worden. De resterende plek wordt toegewezen aan de overige Aanvullend Vervoerders, evenals de plekken voor Aanvullers die niet ingevuld kunnen worden door de 100% emissievrije taxi’s of de taxibussen van Aanvullend Vervoerders.

Algemeen - Overeenkomsten via een GTO-STC

10 juni 2015

Zoals bekend mag worden verondersteld zijn voor de straattaxi-branche nieuwe regels van toepassing verklaard. Belangrijk uitgangspunt bij deze nieuwe regelgeving is het uit de anonimiteit halen van individuele taxi aanbieders. STC heeft daarom reeds per 13 juli 2009 besloten geen Overeenkomsten meer aan te gaan met zgn. vrije rijders. Het aangaan van een Overeenkomst is aldus voor een "vrije rijder", onder voorwaarden, uitsluitend mogelijk via een door STC Geaccepteerde Taxi Organisatie (GTO-STC).