Nieuws

1-2-2021 Geen aanpassing duurzaamheidsambitie

2 februari 2021

STC ontvangt de laatste tijd vragen over de toelating van SEDAN-voertuigen uit de S-categorie tot de Opstelstrook (taxistandplaats) na 31-5-2021. Daarover is in de RAV namelijk afgesproken dat STC per 1-6-2021 geen SEDAN-voertuigen uit de S-categorie meer zal toelaten tot de Opstelstrook. Aan STC wordt gevraagd om over te gaan tot een versoepeling van dit beleid, vanwege de aanhoudende Corona-crisis, zodat SEDAN-voertuigen uit de S-categorie nog langer actief mogen blijven op de standplaats te Schiphol. 

STC begrijpt het verzoek tot uitstel van vervoerders met SEDAN-voertuigen uit de S-categorie, omdat wij zien dat ook deze vervoerders het lastig hebben met de grote gevolgen van de Corona-crisis. Daar staat echter tegenover dat:
STC meermaals, en ook al lang voorafgaand aan de Corona-crisis, in diverse RAV's heeft gecommuniceerd dat STC voornemens was deze maatregel te treffen.
Veel collega-vervoerders er o.b.v. deze informatie er wel voor hebben gekozen te investeren in een emissievrij SEDAN-voertuig. Nu uitstellen van stoppen met toelaten van SEDAN-voertuigen uit de S-categorie, doet die vervoerders naar gevoel van STC geen recht.

Schiphol en de gemeente Amsterdam delen hun duurzaamheidsambitie, ook Amsterdam heeft de verdere vergroening van een aantal standplaatsen onlangs doorgezet
STC per 1-6-2021 ECO-taxi’s uit de TAXIBUS-categorie (middels een eigen ECO-TAXIBUS lane) voorrang gaat geven op minder duurzame bussen, daarvoor is ruimte en een rij in de buffer nodig.

Alles overwegende heeft STC dan ook besloten het bestaande duurzaamheidsbeleid zoals gecommuniceerd in de RAV niet aan te passen.  Na 31-5-2021 zullen er dus geen SEDAN-voertuigen uit de S-categorie meer worden toegelaten tot de Opstelstrook.

1-1-2021 Aanpassing Vergoeding per verreden rit voor Aanvullers

2 februari 2021

Hoewel de Corona-crisis nog in volle kracht doorzet, is het in het kader van de financiële stabiliteit van STC noodzakelijk de vergoeding voor verreden ritten lijn brengen met de afspraken uit de RAV 2020-2021. Conform afspraak in de RAV (artikel 13.2) zal de vergoeding per 1 januari 2021 dan ook worden aangepast naar:

Vergoeding:
De hoogte van de vergoeding bedraagt per 1 januari 2021:
- ECO-categorie: Euro 3,11 exclusief BTW
- S-categorie: Euro 2,55 exclusief BTW
- A-categorie: Euro 3,11 exclusief BTW

STC kiest voor doorvoering per 1-1-2021 omdat vervoerders vanaf dat moment ook de hogere maximumtarieven voor taxivervoer mogen hanteren.

1-1-2021 Schiphol-specifieke Corona-regels voor taxichauffeurs

2 februari 2021

Schiphol-specifieke Corona-regels m.b.t. taxivervoer voor chauffeurs actief op de standplaats:

 • Tijdens wachten op klanten 1,5M afstand houden (ook met andere chauffeurs en de STC-coördinator).
 • Bij klantcontact en tijdens vervoer een mondkapje dragen.
 • Klanten altijd verzoeken een mondkapje te dragen (is ook wettelijk verplicht bij meer dan 1 klant).
 • Voorafgaand aan vervoer een verificatie van de gezondheid uit te voeren (wettelijk verplichting).
 • Klant zoveel mogelijk zelf bagage laten plaatsen, zelf laten instappen.
 • Klanten registreren, zodat contactonderzoek achteraf mogelijk is (wettelijk verplichting).

Nieuwe RAV van kracht per 1-6-2020

2 februari 2021

Vanaf 1-6-2020 is de nieuwe Regeling Aanvullend Vervoer van kracht

Voornaamste wijzigingen:

Vergoeding:
De hoogte van de vergoeding bedraagt per 1 juni 2020:
- ECO-categorie: Euro 3,11 exclusief BTW
- S-categorie: Euro 2,55 exclusief BTW
- A-categorie: Euro 3,11 exclusief BTW

Gezien de impact van de Corona-crisis is besloten tot nader order de vergoeding uit de RAV 2019-2020 in rekening te blijven brengen - ook na 1-6-2020.

Schiphol regels:
De laatste versie van de Schiphol regels is terug te vinden onder:  https://www.schiphol.nl/nl/schiphol-regulations

Geschillencommissie:
In verband met de oprichting van een alternatieve geschillencommissie door TX-keur, is in artikel 7.1f de verwijzing naar de Geschillencommissie vervangen, door een verwijzing naar een geschillencommissie. Het staat Aanvullend Vervoerders vrij te kiezen bij welke geschillencommissie ze zijn aangesloten, zo lang ze maar voldoen aan de Wet Personenvervoer 2000.

Aanpassing informatie ritbewijs:
In verband met het feit dat het landelijk klachtenmeldpunt toch actief is gebleven, en verzoeken van een aantal GTO’s om de STC-vereisten iets te versoepelen, zijn artikelen 7.2q, lid 7, lid 8 en lid 9 iets aangepast m.b.t. de informatie die STC vereist op het geprint ritbewijs
.
- Naam, adres en telefoonnummer van de GTO van de vervoerder (en bij voorkeur ook het internet- en email-adres van deze organisatie)
.
Naam, telefoonnummer en het internetadres van de instantie waarmee de GTO is overeengekomen dat klachten over het taxivervoer door deze instantie in behandeling worden genomen (dat kan ook het landelijk klachtenmeldpunt zijn). Indien dit de GTO zelf betreft dient ook het internetadres van de GTO te worden opgenomen
.
(Optioneel) De naam van het landelijk klachtenmeldpunt + telefoonnummer en internetadres
.

Verduurzaming:
In het kader van de verdere verduurzaming, is (in artikel 11 en 12) het volgende opgenomen:

Sedan voertuigen
- (Besluit) STC laat per 1-6-2020 geen SEDAN-voertuigen uit de A-categorie meer toe tot de Opstelstrook (dat betreft SEDAN-voertuigen met de RDW milieuclassificatie Euro 5, niet behorende tot de S-categorie). Voertuigen die van het RDW de milieuclassificatie Euro 0, 1, 2, 3, 4, R of ‘niet geregistreerd’ hebben meegekregen waren al per 31-5-2018 uitgesloten voor Aanvullend Vervoer)
.
(Besluit) STC registreert per 1-6-2020 geen SEDAN-voertuigen uit de S-categorie meer als Aanvullend Vervoerder. Tot de S-categorie behoort een SEDAN die bij het RDW geregistreerd staat met brandstofsoort H = CNG (Compressed Natural Gas) of met een combinatie CNG / E / H (hybride) en aan een SEDAN die van het RDW milieuclassificatie Euro 6 of EEV heeft meegekregen
.
(Besluit) STC zal per 1-6-2021 geen SEDAN-voertuigen uit de S-categorie meer toelaten tot de Opstelstrook
.

Busjes
(Besluit) STC registreert per 1-6-2020 geen TAXIBUS-voertuigen uit de A-categorie meer als Aanvullend Vervoerder. Tot de A-categorie behoort een TAXIBUS die bij het RDW geregistreerd staat met milieuclassificatie Euro 5, niet behorende tot de S-categorie.
(Besluit) STC gaat per 1-6-2021 ECO-taxi’s uit de TAXIBUS-categorie (middels een eigen ECO-TAXIBUS lane) voorrang geven in de buffer
.
(Voorgenomen besluit) STC is voornemens na 31-5-2021 geen TAXIBUS voertuigen uit de S-categorie meer te registreren
.
- (Voornemen) STC houdt de ontwikkelingen in de TAXIBUS-techniek nauwlettend in de gaten, met als doel een 100% emissievrije Opstelstrook per 1-6-2022

01-06-2020 - Kosten bevestiging RFID-antenne

2 februari 2021

Voor het verkrijgen van toegang tot de taxibuffer en de taxistandplaat op Schiphol, werken Schiphol en STC met een TRS-systeem, dat gebaseerd is op RFID-techniek. Bij elk voertuig dat door een GTO-STC bij STC wordt geregistreerd voor het verrichten van taxivervoer vanaf de standplaats, dient er een RFID-antenne (meestal in stickervorm) in het voertuig te worden bevestigd. Dat gebeurt bij de STC-administratie (Aalsmeerderdijk 157, 1438AX, Oude Meer).

Voor de uitgifte en het plaatsen van dat toegangsmiddel, brengt STC kosten aan de GTO in rekening:

 • Voor een nieuwe STC registratie (of bij een vervanging van het voertuig) wordt Euro 92,50 excl. BTW aan de GTO-STC in rekening gebracht op de bestaande maandelijkse factuur. Betreffend bedrag dekt de STC-administratiekosten, en ook de bevestigings- + voertuig-controlekosten. Er wordt geen borg berekend.
  Dus: Kosten Nieuwe / Vervangend Voertuig Registratie: Euro 92,50 excl. BTW (incl. RFID-antenne + bevestiging daarvan).
 • In geval een RFID-antenne (sticker) stuk gaat (en daardoor vervangen moet worden), of er sprake is van bijv. een voorruitvervanging waardoor een sticker verloren is gegaan, brengt STC een vervangingstarief van Euro 29,50 excl. BTW in rekening bij de GTO-STC (op de maandfactuur). Let op! In geval van een vervanging op aangeven van STC (bijv. omdat een voertuig / sticker niet goed functioneert in het nieuwe systeem), worden geen vervangingskosten in rekening gebracht. 
  Dus: Kosten vervanging kapotte RFID-antenne: Euro 29,50 excl. BTW (incl. RFID-antenne + plakken daarvan).

Algemeen - Overeenkomsten via een GTO-STC

10 juni 2015

Zoals bekend mag worden verondersteld zijn voor de straattaxi-branche nieuwe regels van toepassing verklaard. Belangrijk uitgangspunt bij deze nieuwe regelgeving is het uit de anonimiteit halen van individuele taxi aanbieders. STC heeft daarom reeds per 13 juli 2009 besloten geen Overeenkomsten meer aan te gaan met zgn. vrije rijders. Het aangaan van een Overeenkomst is aldus voor een "vrije rijder", onder voorwaarden, uitsluitend mogelijk via een door STC Geaccepteerde Taxi Organisatie (GTO-STC).