Nieuws

01-01-2024 - Aanpassing Vergoeding

18 december 2023

Vergoeding per rit

STC heeft te maken met toenemende kosten en is daarom genoodzaakt om tussentijds per 1-1-2024 en regulier per 1-6-2024 een verhoging van de Vergoeding per rit door te voeren. STC kiest ervoor de Vergoeding per rit stapsgewijs met 11,43% aan te passen in lijn met de %-wijziging met de maximumtarieven voor straattaxi voor 2024 (LTI-index = 11,72%). Een dergelijke aanpassing is mogelijk conform artikel 13.3 van de RAV.

Per 1 januari 2024 gaat de Vergoeding bedragen:

 • ECO-categorie: Euro 3,70 exclusief BTW

Per 1 juni 2024 (met het ingaan van de nieuwe RAV) gaat de Vergoeding bedragen:

 • ECO-categorie: Euro 3,90 exclusief BTW

Verder wordt het tarief voor vervanging van het STC-paspoort per 1-1-2024 aangepast naar Euro 28,50 excl. BTW.

                                                                                                                          

01-01-2024 - Kosten bevestiging RFID-antenne

18 december 2023

Voor het verkrijgen van toegang tot de taxibuffer en de taxistandplaat op Schiphol, werken Schiphol en STC met een TRS-systeem, dat gebaseerd is op RFID-techniek. Bij elk voertuig dat door een GTO-STC bij STC wordt geregistreerd voor het verrichten van taxivervoer vanaf de standplaats, dient er een RFID-antenne (meestal in stickervorm) in het voertuig te worden bevestigd. Dat gebeurt bij de STC-administratie (Aalsmeerderdijk 157, 1438AX, Oude Meer).

Voor de uitgifte en het plaatsen van dat toegangsmiddel, brengt STC kosten aan de GTO in rekening:

 • Voor een nieuwe STC registratie (of bij een vervanging van het voertuig) wordt Euro 102,50 excl. BTW aan de GTO-STC in rekening gebracht op de bestaande maandelijkse factuur. Betreffend bedrag dekt de STC-administratiekosten, en ook de bevestigings- + voertuig-controlekosten. Er wordt geen borg berekend.
  Dus vanaf 1-1-2024: Kosten Nieuwe / Vervangend Voertuig Registratie: Euro 102,50 excl. BTW (incl. RFID-antenne + bevestiging daarvan).
 • In geval een RFID-antenne (sticker) stuk gaat (en daardoor vervangen moet worden), of er sprake is van bijv. een voorruitvervanging waardoor een sticker verloren is gegaan, brengt STC een vervangingstarief van Euro 32,50 excl. BTW in rekening bij de GTO-STC (op de maandfactuur). Let op! In geval van een vervanging op aangeven van STC (bijv. omdat een voertuig / sticker niet goed functioneert in het nieuwe systeem), worden geen vervangingskosten in rekening gebracht. 
  Dus vanaf 1-1-2024: Kosten vervanging kapotte RFID-antenne: Euro 35,00 excl. BTW (incl. RFID-antenne + plakken daarvan).

 

01-06-2023 - Wijzingen in RAV 2023-2024

5 juli 2023

Per 1 juni 2023 is de nieuwe Regeling Aanvullend Vervoer van kracht. In grote lijnen, zijn de wijzigingen t.o.v. de vorige RAV als volgt op te sommen:

Verduurzaming

Per 1 december 2023 verduurzaamt STC de Opstelstrook verder en laat STC geen TAXIBUS-voertuigen uit de S-categorie meer toe tot de Opstelstrook. Vanaf dat moment is de Opstelstrook alleen nog toegankelijk voor:

 • SEDANs die behoren tot de ECO-categorie (emissievrij); Vanaf 1 december 2023 worden ten minste 2 van de 4 voor Aanvullend Vervoerders beschikbare opstelplekken op de Opstelstrook toegewezen aan de 100% emissievrije taxi’s van het type SEDAN uit de ECO-categorie.
 • TAXIBUSsen die behoren tot de ECO-categorie (emissievrij); Vanaf 1 december 2023 worden ten minste 2 van de 4 voor Aanvullend Vervoerders beschikbare opstelplekken op de Opstelstrook toegewezen aan de 100% emissievrije taxi’s van het type TAXIBUS uit de ECO-categorie.

Voorschriften

 • De Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur verplicht zich om de klant een gerichte prijsindicatie te geven indien de klant daarom vraagt.
 • Indien klant en Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur overeenkomen dat een bagagestuk in de taxi zelf vervoerd wordt, dient ervoor te worden zorggedragen dat dit op veilige wijze gebeurt.
 • Het is de Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur niet toegestaan toeslagen voor bagage in rekening te brengen. Het is ook niet toegestaan een tarief te berekenen voor het in- en uitladen van bagage.
 • In het Taxivoertuig dient slechts een beperkte hoeveelheid spullen van de Chauffeur in de kofferbak aanwezig te zijn, zodat er voldoende vrije ruimte voor bagage van passagiers overblijft.
 •  De Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur er bij inrijden van de Buffer zeker van te zijn dat er zonder problemen een rit van 75 kilometer vanaf de Opstelstrook uitgevoerd kan worden (zonder opladen of tanken).
 • Na 31-5-2022 accepteert STC geen TAXIBUS-voertuigen uit de S-categorie meer ter registratie als Aanvullend Vervoerder.

Besluiten en Voornemens

 • (Besluit) STC zal per 1-12-2023 geen TAXIBUS-voertuigen uit de S-categorie meer toelaten tot de Opstelstrook.
 • (Voornemen) STC is voornemens per 1-6-2024 enkel nog Taxivoertuigen te registreren met een minimale kofferbakruimte van 400 liter (aan te tonen door de GTO bij registratie voertuig).
 • (Besluit) Vanaf 1 juni 2024 dient verplicht in ieder voertuig waarmee Aanvullend Vervoer wordt verricht een navigatiesysteem aanwezig te zijn.
 • (Besluit) Voor 100% emissievrije taxi’s die in de periode tussen 31-5-2024 en 31-5-2025 bij STC worden geregistreerd geldt een maximum leeftijd van negen (9) jaar (108 maanden) per de “datum eerste toelating” zoals vermeld op het kentekenbewijs.
 • (Besluit) Voor 100% emissievrije taxi’s die na 31-5-2025 bij STC worden geregistreerd geldt een maximum leeftijd van acht (8) jaar (96 maanden) per de “datum eerste toelating” zoals vermeld op het kentekenbewijs.

TTO-aansluiting, trambaanontheffing en verklaring niet-afhankelijkheid

Aanvullend Vervoerders en/of Chauffeurs die zijn aangesloten bij een GTO die WEL door de gemeente Amsterdam is erkend als TTO dienen:

 • Ofwel volledig aan de TTO-voorwaarden van Amsterdam te voldoen (en aldus bij de TTO te zijn aangesloten en te beschikken over de taxxxivergunning voor Amsterdam, of daartoe in het formeel overstapproces zitten vanuit een andere TTO). Zodoende kunnen betreffende Aanvullend Vervoerders en/of Chauffeurs ook actief zijn op de opstapmarkt in Amsterdam;
 • Ofwel te beschikken over een zelfstandige lijnbusbaanontheffing voor de gemeente Amsterdam. In dat geval garanderen deze Aanvullend Vervoerders en/of Chauffeurs (die niet bij de TTO zijn aangesloten) dat zij ook andere werkzaamheden voor de GTO verrichten (zoals bel- en contractwerk), en dus niet geheel afhankelijk zijn van het werken vanaf de standplaats te Schiphol. Eventuele uitsluiting voor vervoer vanaf de standplaats te Schiphol door de GTO zou daarmee dus niet direct leiden tot brodeloosheid van de vervoerder.

Aanvullend Vervoerders en/of Chauffeurs die zijn aangesloten bij een GTO die NIET door de gemeente Amsterdam is erkend als TTO dienen te beschikken over een zelfstandige lijnbusbaanontheffing voor de gemeente Amsterdam. Deze Aanvullend Vervoerders en/of Chauffeurs garanderen dat zij ook andere werkzaamheden voor de GTO verrichten (zoals bel- en contractwerk), en dus niet geheel afhankelijk zijn van het werken vanaf de standplaats te Schiphol. Eventuele uitsluiting voor vervoer vanaf de standplaats te Schiphol door de GTO zou daarmee dus niet direct leiden tot brodeloosheid van de vervoerder.

Indien een Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur niet langer beschikt over een taxxxivergunning voor Amsterdam of een zelfstandige lijnbusbaanontheffing voor de gemeente Amsterdam vervalt daarmee zijn positie als Aanvullend Vervoerder en/of Chauffeur. Wijzigingen dienen door de GTO schriftelijk bij STC bekend gemaakt te worden binnen 24 uur na intreding van de wijziging. STC behoudt zich het recht voor periodiek bij de GTO na te gaan of vervoerders nog over een taxxxivergunning voor Amsterdam  ofwel een zelfstandige lijnbusbaanontheffing van de gemeente Amsterdam beschikken.

Het Taxivoertuig dient te allen tijde uitgerust te zijn met het gangbare daklicht van de betreffende GTO en met de tariefkaarten die voldoen aan de richtlijnen van de desbetreffende GTO. Voor de Geaccepteerde Taxi Organisaties die ook TTO zijn in Amsterdam geldt dat Aanvullend Vervoerders zonder taxxxivergunning voor Amsterdam actief zullen zijn met een afwijkend daklicht; dat daklicht vermeldt eveneens duidelijk voor welke GTO de vervoerder actief is.

  

01-06-2023 - Overzicht actieve GTO's

5 juli 2023

STC heeft op dit moment GTO-overeenkomsten met de volgende organisaties:

 • HUN.nu
 • STAXI
 • TAT (Take a Taxi)
 • Taxistad
 • Taxidirect
 • TCA (Taxi Centrale Amsterdam)
 • TCS (Taxi Centrale Schiphol)

Betreffende actieve GTO's van STC kunnen hun aangeslotenen aanmelden ter registratie als Aanvullend Vervoerder vanaf de standplaats te Schiphol. 

Algemeen - Overeenkomsten via een GTO-STC

10 juni 2015

Zoals bekend mag worden verondersteld zijn voor de straattaxi-branche nieuwe regels van toepassing verklaard. Belangrijk uitgangspunt bij deze nieuwe regelgeving is het uit de anonimiteit halen van individuele taxi aanbieders. STC heeft daarom reeds per 13 juli 2009 besloten geen Overeenkomsten meer aan te gaan met zgn. vrije rijders. Het aangaan van een Overeenkomst is aldus voor een "vrije rijder", onder voorwaarden, uitsluitend mogelijk via een door STC Geaccepteerde Taxi Organisatie (GTO-STC).