Regelingen

Om als Aanvullend Vervoerder actief te kunnen worden dienen vervoerders zich aan te sluiten bij een door STC Geaccepteerde Taxi Organisatie (GTO-STC). De voorwaarden waaraan door de Aanvullend Vervoerder/ Chauffeur moet worden voldaan zijn op te vragen bij de GTO's, en omvatten minimaal de "Regeling Aanvullend Vervoer" (RAV) . Hierin zijn de voorwaarden opgenomen waaraan Aanvullend Vervoerders zich dienen te houden. Betreffende RAV wordt jaarlijks per 1 juni geupdate.

Hieronder vindt u de link naar de meest recente RAV (in PDF-formaat).

  Regeling Aanvullend Vervoer 2023 - 2024

In het betreffende document hebben de vermelde namen en begrippen hebben de betekenis zoals hierna gedefinieerd. 

Aanvullend Vervoer

Het taxi vervoer vanaf de Opstelstrook, dat niet wordt verricht door de Concessionarissen, maar door bij STC aangesloten Aanvullend Vervoerders

Concessionarissen

De taxiondernemingen die ingevolge de Aanbesteding Concessieverlening Taxivervoer door Schiphol Nederland BV. een overeenkomst tot het verrichten van taxivervoer vanaf Schiphol zijn aangegaan met SNBV.

Buffer

De wachtplaats voor Taxivoertuigen voordat zij toegang hebben verkregen tot de Opstelstrook.

Bufferwachtruimte

Een ruimte waar vervoerders van alle Concessionarissen en Aanvullend Vervoerders kortdurend kunnen verblijven. 

Geaccepteerde Taxi Organisatie (GTO)

Een door STC erkende organisatie, die als overkoepelende partij richting STC optreedt namens de bij haar aangesloten ondernemingen die Aanvullend Vervoer verrichten. Elke Aanvullend Vervoerder dient bij een van de door STC erkende GTO's te zijn aangesloten.

Opstelstrook

De door SNBV aan bij Concessionarissen aangesloten vervoerders en diegenen die Aanvullend Vervoer verrichten in gebruik te geven strook, thans bestaande uit circa 70 meter kadelengte op de A-baan van de Aankomstpassage, rechterzijde, welke bij Concessionarissen aangesloten vervoerders en diegenen die Aanvullend Vervoer verrichten mogen gebruiken als taxistandplaats, en welke strook door SNBV om haar moverende redenen na aankondiging kan verplaatsen naar een andere locatie. 

Taxivervoer

Vervoer als bedoeld in art.1 sub j van de Wet Personenvervoer 2000. De Stichting heeft verder ten doel het verrichten van alle andere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.